Giỏ hàng

Đại hội đồng Cổ đông

Năm 2024

Năm 2023

Năm 2022

 

Năm 2021

Quy chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (09/03/2021)

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (08/03/2021)

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (08/03/2021)

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (08/03/2021)

Thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (06/02/2021)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (01/02/2021)

Năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (10/06/2020)

Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 (10/06/2020)

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (26/05/2020)

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (26/05/2020)

Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (25/5/2020)

Báo cáo Ban Kiểm soát 2020 (25/5/2020)

Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (25/5/2020)

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (25/5/2020)

Năm 2019

 
 
 
 


Năm 2018

 

Năm 2017