Giỏ hàng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Website

Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 (HACHIBA) là chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về nội dung của website này.

Bạn nên đọc kỹ Điều khoản sử dụng website của HACHIBA (gọi tắt là Điều khoản sử dụng) ở bên dưới trước khi sử dụng website của HACHIBA. Khi bạn sử dụng, truy cập website của HACHIBA thì mặc nhiên bạn đã hoàn toàn đồng ý với Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật. Nếu bạn không đồng ý thì vui lòng dừng truy cập website.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định của pháp luật, liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu thập được.

I. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

HACHIBA cam kết tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập website. Bạn có thể xem Chính sách bảo mật để hiểu rõ về cách thức, cam kết và trách nhiệm của HACHIBA đối với thông tin cá nhân của bạn.

II. QUYỀN CỦA HACHIBA VỀ THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

HACHIBA bảo lưu quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước. Những thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải lên website. Bạn cần thường xuyên vào trang này để theo dõi các phiên bản thay đổi (nếu có) của Điều khoản sử dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập website thì mặc nhiên bạn đã đồng ý và chấp nhận với những thay đổi và/hoặc sửa đổi của Điều khoản sử dụng.

III. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC WEBSITE KHÁC

Website của HACHIBA có thể chứa hình ảnh hay liên kết đến các website của bên thứ ba. Những website này hoạt động bên ngoài phạm vi tên miền www.hachiba.com.vn. HACHIBA tạo các liên kết chỉ để giúp bạn thuận lợi hơn trong truy cập, tìm kiếm thông tin. HACHIBA không điều khiển hay chịu trách nhiệm về nội dung của các website đó, và họ có thể có những điều kiện, điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật riêng biệt khác với HACHIBA. HACHIBA hoàn toàn không theo dõi, kiểm tra, đánh giá hay cổ động cho những website này và/hoặc những nội dung của những website này. HACHIBA không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do sử dụng hay không thể sử dụng những website của bên thứ ba.

IV. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website này và những thông tin trên đó được cung cấp một cách “sẵn có”. Ở mức độ cao nhất mà pháp luật liên quan cho phép, HACHIBA không bảo đảm bất kỳ vấn đề hay nội dung gì, dù là ngầm hiểu hoặc tường minh, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau: khả năng có thể tiêu thụ được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó và tính tuân thủ bản quyền.

HACHIBA không bảo đảm rằng những tính năng có trên website này sẽ hoạt động liên tục hoặc không mắc lỗi, trục trặc sẽ được sửa chữa, website này và các server dùng cho website này không chứa các phần mềm hay thành phần gây hại.

V. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, HACHIBA và các bên liên quan, gồm đơn vị thành viên, người lao động, cán bộ quản lý, cổ đông và nhà cung cấp, đều không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất xảy đến với bạn, dù đó là tổn thất gián tiếp, hậu quả, tai nạn hay tổn thất đặc biệt, do sử dụng hay không thể sử dụng website này, ngay cả khi HACHIBA đã được cảnh báo trước về khả năng xảy ra những tình huống đó. Nội dung này áp dụng cho mọi tổn thất xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân gì.

VI. QUYỀN TIẾT LỘ THÔNG TIN

HACHIBA luôn bảo lưu quyền theo dõi việc bạn sử dụng website này và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà HACHIBA cho rằng cần thiết để tuân thủ mọi điều luật, quy định liên quan hoặc theo yêu cầu của một tiến trình pháp lý hay cơ quan thẩm quyền nào đó hoặc để bảo vệ quyền lợi của HACHIBA hay vì sự an toàn của một bên thứ ba.

VII. KHÔNG DÙNG WEBSITE CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH TRÁI PHÁP LUẬT HAY BỊ NGĂN CẤM

Bạn không được dùng website này cho những mục đích trái pháp luật hay Điều khoản sử dụng không cho phép; không được dùng website này bằng bất kỳ phương thức nào có thể gây tổn thất, vô hiệu hóa, gây trở ngại hay bất lợi cho HACHIBA hay cản trở bất kỳ bên nào sử dụng website này.

Bạn không được tìm cách truy cập trái phép vào các tài khoản, các hệ thống mạng và máy tính của HACHIBA bằng cách phá khóa, dò mật khẩu hay những cách khác; không được can thiệp hay dùng bất kỳ cách nào để sửa đổi giao diện và hoạt động của website này.

Bạn không được lấy hay tìm cách lấy những tài liệu, thông tin từ website này bằng những cách mà website này không cho phép thực hiện.

VIII. TÊN THƯƠNG MẠI, BẢN QUYỀN VÀ CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC

“HACHIBA” cùng với các logo và dấu hiệu khác xuất hiện trên website này, đều là tên thương mại thuộc sở hữu của HACHIBA. Bạn không được sao chép, tái chế, tái công bố, phân phối, đăng tải, truyền nhận hay sử dụng những tên thương mại này dù bằng cách nào. Tên của các công ty, sản phẩm khác được nhắc đến trên website này có thể cũng là tên thương mại thuộc sở hữu của các chủ thể khác.

Toàn bộ nội dung của website này (bao gồm nhưng không giới hạn trong các yếu tố: thiết kế, hình ảnh, chữ, tập tin âm thanh và video, dữ liệu, đồ họa, liên kết, mã chương trình, các tài liệu và nội dung khác) đều được bảo vệ bản quyền theo pháp luật của Việt Nam và các luật có liên quan và là tài sản của HACHIBA.

Nội dung của website này được cung cấp chỉ cho nhu cầu thông tin của bạn. Bạn không được sao chép, tái chế, tái công bố, đăng tải, truyền nhận hay phân phối website này khi chưa được HACHIBA đồng ý bằng văn bản. Bạn không được dùng bất kỳ nội dung nào của website này bằng bất kỳ cách nào trên các website, dịch vụ trực tuyến khác hay mạng máy tính.

IX. LUẬT ÁP DỤNG

Những tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến Điều khoản sử dụng này hay việc sử dụng website sẽ được phán xét căn cứ theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản sử dụng này.