Giỏ hàng

Thông tin Cổ đông

2024

2023

 

2022

Nghị quyết 04-2022 của Hội đồng Quản trị (31/03/2022)

Nghị quyết 03-2022 về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (25/02/2022)

2021

Nghị quyết Hội đồng Quản trị 02-2021 (20/10/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Huỳnh Văn Chính (12/7/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Huỳnh Thị Tường Vân (12/7/2021)

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền trả cố tức năm 2020 (21/05/2021)

Thông báo nhân sự. KTT (26/04/2021)

Nghị quyết Hội đồng Quản trị 01-2021 (25/01/2021)

2020

Nghị quyết Hội đồng Quản trị 07-2020 (20/10/2020)

Công văn hủy ngày đăng kí cuối cùng Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 (04/05/2020)

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 (04/05/2020)

Văn bản của phòng Đăng kí Kinh doanh về thời gian gia hạn Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 (15/4/2020)

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cồ đông năm 2020 (03/03/2020)

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cồ đông năm 2020 lần 2 (17/03/2020)

Nghị quyết Hội đồng quản trị 01-2020 (08/01/2020)

2019

 
 
 
 
 
 
 

2017

 
 
 

2016

 

2013

 

TRANG LIÊN KẾT KHÁC

Báo cáo định kỳ

Đại hội đồng Cổ đông